Regulamin Kodów rabatowych – Bednary 2023

§1. Produkty objęte promocją:

 1. Pszenica ozima LOKATA

 2. Pszenica ozima MEDALISTKA

 3. Pszenica ozima MHR PROMIENNA

 4. Pszenica ozima NATULA

 5. Pszenica ozima BŁYSKAWICA

 6. Pszenica jara HARENDA

 7. Mieszanka traw pastewnych PASTWISKOWO – ŁĄKOWA ZM2

 8. Mieszanka traw pastewnych PASTWISKOWO – ŁĄKOWA ZM10

 9. Mieszanka traw pastewnych PASTWISKOWO – ŁĄKOWA ZM1

 10. Mieszanka traw pastewnych PASTWISKOWA ZM6

 11. Mieszanka traw pastewnych PASTWISKOWA ZM7

 12. Mieszanka traw pastewnych PASTWISKOWA ZM8

 13. Mieszanka traw pastewnych PASTWISKOWA ZM13

 14. Mieszanka traw pastewnych ŁĄKOWA ZM3

 15. Mieszanka traw pastewnych ŁĄKOWA ZM5

 16. Mieszanka traw gazonowych TRAWNIK

 17. Mieszanka traw gazonowych SPORT

 18. Mieszanka traw gazonowych UNI

 19. Mieszanka traw gazonowych KWIECISTA ŁĄKA

 20. Mieszanka traw gazonowych DEKORACYJNA

 21. Mieszanka traw gazonowych GOLF

 22. Mieszanka traw gazonowych NA POBOCZA DRÓG

 23. Mieszanka traw gazonowych NA SKARPY

 24. Mieszanka traw gazonowych VICTORIA

 25. Mieszanka traw gazonowych UNIWERSALNA

 26. Życica wielokwiatowa MOWESTRA

 27. Koniczyna łąkowa PASIEKA

 28. Koniczyna łąkowa KRYNIA

 29. Koniczyna krwistoczerwona OPOLSKA

 30. Gorczyca biała MHR PALMA

 31. Gryka MHR SMUGA

 32. Mieszanka MIODODAJNA WIELOLETNIA GLEBY CIĘŻKIE

 33. Mieszanka MIODODAJNA WIELOLETNIA GLEBY LEKKIE

 34. Mieszanka MIODODAJNA JEDNOROCZNA GLEBY CIĘŻKIE

 35. Mieszanka MIODODAJNA JEDNOROCZNA GLEBY LEKKIE

 36. Mieszanka poplonowa MAŁOPOLSKA
   

§2. Definicje

1. Sprzedawca – Małopolska Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem Małopolska Hodowla Roślin Sp. Z o.o. ul Zbożowa 4,
30-002 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie KRS: 0000030972, NIP: 675-10-00-015, REGON: 350712689

2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.sklep.mhr.com.pl

3. Klient – klient Sklepu internetowego będący dysponentem Kodu rabatowego.

4. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego podlegający realizacji przez Klienta w Sklepie internetowym.

5. Produkty firmy MHR – produkty wymienione w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.


§3. Warunki ogólne

1. Sprzedawca udostępnia Kody rabatowe w formie papierowej.

2. Wartość Kodu rabatowego jest wyrażony jako rabat procentowy od wartości zamówienia złożonego w Sklepie internetowym.

3. Możliwość realizacji Kodu rabatowego może zostać ograniczona do wybranych kategorii produktów dostępnych w Sklepie internetowym.

4. Kod rabatowy posiada określoną datę ważności. Realizacja Kodu rabatowego po jego dacie ważności jest niemożliwa.

5. Kod rabatowy jest jednorazowy oraz nie podlega sumowaniu w jednym zamówieniu z innymi kodami rabatowymi lub promocjami dostępnymi w Sklepie internetowym, chyba że Sprzedawca zaznaczył inaczej.

6. Kod rabatowy ma zastosowanie tylko dla produktów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla produktów, które mają już obniżoną cenę.

7. Szczegółowe warunki realizacji Kodu rabatowego mogą zostać określone w wiadomości, informacji lub komunikacie zawierającym Kod rabatowy. Warunki te mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§4. Realizacja Kodu rabatowego

1. W celu skorzystania z Kodu rabatowego, Klient podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym w trakcie wypełnienia formularza zamówienia w polu oznaczonym „Kod promocyjny” wpisuje odpowiedni ciąg znaków, a następnie potwierdza wykorzystanie kodu poprzez przycisk „Dodaj”.

2. Użycie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie całej wartości zamówienia lub ceny produktu, którego kategorii dotyczy Kod rabatowy o jego wartość.

3. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego gdy był on już uprzednio wykorzystany lub gdy upłynęła jego data ważności.

4. Sprzedawca zastrzega, iż w czasie obowiązywania Kodu rabatowego ceny produktów mogą̨ ulec zmianie.

5. Kod rabatowy nie jest środkiem płatniczym. Kodu rabatowego nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

6. Jeżeli Kupon rabatowy został użyty niezgodnie z Regulaminem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Klienta.

§5. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu ich otrzymania przez Sprzedawcę.

3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.

4. Brak odpowiedzi na reklamację po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 nie oznacza jej uwzględnienie.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta jest każdorazowo ograniczona do wartości Kuponu rabatowego.

§6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem Danych osobowych klientów jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronach Sklepu internetowego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu będzie udostępniona na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Kody rabatowe są realizowane na zasadach określonych w brzmieniu Regulaminu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Ewentualne spory wynikające udzielenia zniżki w postaci Kodu rabatowego, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Sprzedawcy o ile właściwe przepisy prawa nie stanowią inaczej.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mhr.com.pl/regulamin

6. Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2023r.